ADLİ ASTRONOMİ                                                                                           (forensic astronomy)

N. Ege Güral, M.F.S., İ.Ü. Adli Tıp Enstitüsü

H. Bülent Üner, Ph.D., Adli Tıp Kurumu Başkanlığı

   Adli Astronomiyi ilgilendiren suçlar gerçekten hafife alınacak cinsten değildir ve yargı ile son derece iç içedir. Adli Astronomi, Adli Bilimlerin bir dalıdır ve geliştirilmeyi beklemektedir.

GELEN SUÇLARA ÖRNEKLER

   Adli Tıp Kurumuna 1992 yılında, bir Askeri Ceza Mahkemesinden gelen dosyada, bir asteğmen, havanın çok karanlık olduğundan dolayı, er zannedip yüzbaşıyı dövdüğünü söylemektedir. Olay saati 24:00 civarıdır ve aylardan Ağustos’tur. Yaptığımız hesaplarda ayın dolunay evresinde, en yukarıda olduğu, mevsim ve yöre itibarı ile havanın açık olup, hiçbir ışık olmasa bile kişilerin rahatça tanınabileceği görülmüştür.
   Hırsızlık, mesken masuniyetini ihlal, seçim yasasına muhalefet, teşhir suçu, yağma, adam öldürmeye teşebbüs, 6136 (Silah) sayılı yasaya muhalefet, orman kanununa muhalefet, gasp, ırza geçme ve sarkıntılık, dikkatsizlik ve tedbirsizlik ile ölüme sebebiyet verme, ihtiyati tedbir yasasına muhalefet, resmi mercileri iğfal, görevli memura mukavemet, siyasi amaçla adam öldürmeye teşebbüs, şahısta hata yapmak suretiyle adam öldürme suçu, alenen cinsel ilişkide bulunmak, resmi haberleşmeyi bozma, Türk Bayrağı'na hakaret, tehdit, faili gayri muayyen şekilde adam öldürmek ve kavgada ölene el uzatmak, gece bina ve mahsulat yakmak, işkence ve tahrik ile cinayet suçu, adam öldürmeye azmettirmek gibi daha bir çok konu Adli Astronomi ile ilgilidir.
   Adli Tıp bünyesinde Trafik Şubesi de vardır. Kısaca trafik kazalarında suç oranı tespiti yapılır. Bu şubeyle Astronomi Birimi irtibat halindedir. 1993 Yılında gelen bir dosyada trafik kazasının mağduru, havanın aydınlık olduğunu, sanık ise karanlık olduğunu iddia etmektedir. Mahkeme karanlık olduğu görüşündedir. Sonuçta, olay Türkiye Yaz Saati uygulamasının bittiği gündedir. Bilirkişi ve mahkeme yaz saati uygulamasını fark etmediğinden bu çelişkili durum ortaya çıkmıştır.

RAPORLARDA İZLENEN YÖNTEM

   Ay ile ilgili işlerde Ay'ın şekli (Yaşı), doğuş, batış saatleri ve gelecek aydan itibaren beş adet tekabül günü verilir, raporların sonuna "Olay saatindeki hava durumunun meteorolojiden sorulması" ibaresi eklenir. Savcılık, Hakimlik ve Mahkemece olay saat ve tarihinde,o bölgedeki meteoroloji raporu istenir. Burada, her olay yerinde veya yakınında meteoroloji laboratuvarı olmadığından, yakın yerleşim bölgelerindeki hava durumu verilir. Verilen beş adet tekabül gecesinden hangisi olay tarihindeki hava durumuna uygunsa o gece keşfe çıkılır. Yazışmalar ve duruşmaların ertelenmesi sonucu keşif tarihleri yeniden istenir. Böylece aylar geçer. Keşif için Ay'ın aydınlatma gücü olduğu kadar Ay'ın ışığının geliş açısı da önemlidir. Ay'ın her gece için gökyüzünde görülme süreleri farklıdır, bu süre 9-16 saat arasında değişir, bağlı olarak Ay'ın gökyüzünde izlediği yol, doğuş ve batış yerleri de farklıdır(1). Olay yerinde Ay Işığı'nın geliş yönü farklı olacaktır. Aydınlatmaya etken diğer faktörleri göz önüne almazsak, olay saatine , Ay'ın şekli ve açısal duruma uygun yıl içinde az sayıda gece tekabül edecektir. Coğrafik ve çevresel koşullar dolayısıyla bazı davalarda bu durum göz önüne alınmalıdır.
   Raporlarda verilen keşif günleri Ay'ın şekli ve olay saatine göre verilebilmektedir. Keşfe çıkan hakimlerin bu konuyu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

OLAY YERİ AYDINLIĞINI ETKİLEYEN DİĞER FAKTÖRLER

- Başta meteorolojik etkileri alabiliriz. (Bulut, kar, yağış)

- İkincisi olay yeri çevresinin mimari yapısı, binaların yükseklikleri, dış cephe boyalarının rengi, binaların birbirlerine yakınlıkları veya açık arazi olması

- Üçüncüsü atmosferik sönükleştirmedir. (Nem ve toz oranı)

- Coğrafik koşullar, çevrenin doğası, göl, deniz, orman ve bitki örtüsü Ay ışığının yansıtmasını etkileyecektir.

- Ay'ın doğmadan, güneş gibi tan olayı oluşturmayacağı hesaba katılırsa Ay için doğuş, batış ve görülme süresi önemlidir. Oysa yüksek bir tepe doğuş, batış saatlerini geciktirebilir.

İÇTİHAT KARARLARI

   Yargıtay içtihat kararlarından görülebileceği gibi kararlar, yetkili mercilere sorulmadığından bozulabilmektedirler. 2659 Sayılı Adli Tıp Kurumu Kanununun 31.maddesine göre; Yüksek öğrenim kurumları ve birimleri Adli Tıp mevzuatı çerçevesinde, Adli Tıp olaylarında ve diğer adli konularda Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'na göre (C.M.U.K. Madde 66) resmi bilirkişi sayılır.

765 s. T.CEZA KANUNU

Madde 0193 KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMA

Mercii: 212. Yarg. 4.CEZA DAİRESİ Esas no: 982/1455

Karar No: 982/1739

Tarih: 16/03/1982

   Özü : Sanığın saat 19:30 sıralarında konut dokunulmazlığını bozduğu anlaşılmıştır. Suç tarihinde o yerde güneşin batış saati, ilgili yerden sorularak gece vakti sayılıp sayılmayacağı belirlenmelidir.

Madde: 0492. MEVSUF HIRSIZLIK

Mercii: 32.Yarg. 6.CEZA DAİRESİ Esas No: 989/906

Karar No: 989/10148

Tarih: 21/12/1989

   Özü : Hırsızlık suçunun işlendiği saat saptanamıyorsa "Kuşkudan sanık yararlanır" kuralı uyarınca eylemin gündüzün bina içinde hırsızlık olarak kabulü gerekir.

Madde: 0411. FİİLİN GECELEYİN - UMUMİ FELAKET ZAMANINDA İŞLENMESİ

Mercii: 32.Yarg.6. CEZA DAİRESİ Esas No: 976/2095

Karar No: 976/2215

tarih: 30/03/1976

   Özü : Sanık geceleyin tomruk yüklü kamyonu, silahla durdurmaya tam derecede kalkışmıştır. Eylem T.C.K.nun 384/1. 2.62. maddelerine uygun görülerek cezalandırılmıştır. Sanığa uygulanan maddelerdeki suç unsurları tamamıyla oluşmuş, yalnız, suç geceleyin işlendiği halde T.C.K.nun 411. maddesi gereğince cezanın arttırılmaması yasaya aykırıdır.

ADLİ ASTRONOMİNİN GELECEĞİ

   Görünen odur ki: yaklaşık 30 yıldır Adli Astronomide fazla bir gelişme olmamıştır. Yargıdan da bir zorlama gelmemiştir. Ancak zaman zaman "Karanlık" olup olmadığı ısrarla sorulmakta ise de, standart cevap verilmektedir. Çünkü bu gibi konularda detaylı bilimsel araştırma yapılmamıştır. Raporlara sadece faks ile alınmış meteoroloji raporlarını eklemek dahi yılda en az 400 davanın 6 ay önce sonuçlanmasını sağlayabilecektir.
   İletişim teknolojisinin böylesine geliştiği ve cihazların alınabilirliği kolaylaştığı günümüzde Adli Tıp Kurumu, meteorolojinin ve üniversitelerimizin en azından büyük adli merkezlerle bilgisayarlı iletişim hattı olmalıdır.
   Astronomi hesap işidir. Tüm veriler bilgisayar programları haline rahatça dönüştürülebilir. Böylece yazışmalarla geçen aylar birkaç saniyeye indirilebilir.
   Meteorolojik koşullar, çevrenin doğal oluşumu, coğrafik ve mimari koşulların etkisi, atmosferik sönükleştirme etkileri, pratik aydınlık ölçekleri haline dönüştürülebilir bilgisayar programları oluşturulabilir. Hatta olay yerinde kullanılabilecek ölçme değerlendirme cihazları yapılabilir.
   Adli amaçlı meteorolojik ölçümler yapabilen cihazlar yapılabilir ve Adli Meteoroloji Bilim Dalı kurulabilir. Her şeyden önce üniversitelerimizde uygulamalı araştırmalara gidilmelidir. Söz konusu adalet hizmetidir. (2)

KAYNAKLAR

1) Kızılırmak A., (1977). Küresel Gökbilim s:85 E.Ü. Matbaası. İzmir
2) Güral N.E., Üner H.B., (1993). Astronomi ve Adli Tıp, 7.Ulusal Adli Tıp Günleri. 1-5 Kasım 1993. Antalya, Poster Sunuları kitabı


http://abone.tnn.net/egegural/